Książka ''Vademecum ochrony przeciwpożarowej'' - KaBe

Nr artykułu:
W-0800321
Czas dostawy:
10 dni
Sprawdź warunki dostawy
61,19 zł szt. 58,28 zł szt.
Minimalne zamówienie: 1 szt.

Szczegółowy opis

Vademecum ochrony przeciwpożarowej

Wydawnictwo: Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”
Autor: T. Laurowski
Format: A5
Liczba stron: 202
Wydanie: II zaktualiowane
Rok i miejsce wydania: Krosno 2021
Oprawa: kartonowa, foliowana, kolorowa

Charakterystyka książki:

W książce zawarto wybrane najważniejsze postanowienia przepisów i norm oraz obowiązujące zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej. Będzie ona też przydatna dla pracowników służb bhp, wykładowców szkoleń oraz dla innych osób zainteresowanych ochroną przeciwpożarową.

Aktualizacji dokonał Ryszard Tuchliński.


Spis treści:

Od autora

1. Ochrona przeciwpożarowa

1.1. Podstawa prawna opracowania

1.2. Pojęcia podstawowe

2. Wymagania techniczne dla budynków

2.1. Podstawowe parametry przeciwpożarowe materiałów, ich oznakowanie i wyznaczanie

2.1.1. Odporność ogniowa i jej oznakowanie

2.1.2. Gęstość obciążenia ogniowego

2.1.3. Palność materiałów budowlanych i jej oznakowanie

2.2. Klasy odporności pożarowej i wynikające z nich wymogi ochrony przeciwpożarowej

budynków

2.3. Strefy pożarowe i odległości między budynkami

3. Wymagania przeciwpożarowe

3.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia

3.2. Drogi pożarowe

3.3. Wymagania dla instalacji i urządzeń

3.3.1. Instalacja elektryczna i odgromowa

3.3.2. Przewody spalinowe i wentylacyjne

3.4. Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

3.4.1. Wymagania ogólne

3.4.2. Czynności zabronione

3.4.3. Oznakowanie bezpieczeństwa

3.4.4. Wymagania w zakresie ewakuacji osób

3.4.5. Przeciwpożarowa, wewnętrzna instalacja wodociągowa 

3.4.6. Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe

3.4.7. Wymagania dotyczące użytkowania materiałów niebezpiecznych pożarowo

3.5. Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo

3.6. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji zakładu

3.6.1. Gaśnice i agregaty gaśnicze

3.6.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

3.6.3. Instalacja elektryczna i odgromowa

3.6.4. Instalacja kominowa i wentylacyjna

3.6.5. Instalacja gazowa

3.6.6. Zbiornik magazynowy tlenu

3.7. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, remont kapitalny budynków i obiektów budowlanych

3.8. Sposoby zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

4. Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

4.1. Alarmowanie

4.2. Ewakuacja osób

4.3. Działania ratownicze

4.4. Współdziałanie kierownictwa zakładu ze strażakiem kierującym działaniami ratowniczymi

5. Środki techniczne do zwalczania pożarów i wybuchów

5.1. Grupy pożarów

5.2. Środki gaśnicze

5.2.1. Woda i woda z dodatkami wspomagającymi

5.3. Piany gaśnicze – środki pianotwórcze

5.4. Proszki gaśnicze

5.5. Gazy obojętne (inertne)

5.6. Urządzenia gaśnicze

5.6.1. Podział i nazwy

5.6.2. Urządzenia zraszaczowe

5.6.3. Urządzenia tryskaczowe

5.6.4. Urządzenia pianowe

5.6.5. Urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla

5.6.6. Urządzenia na parę wodną

5.6.7. Halonowe urządzenia gaśnicze

5.6.8. Proszkowe urządzenia gaśnicze

5.6.9. Urządzenia gaśnicze w obiektach biurowych i użyteczności publicznej

5.7. Podręczny sprzęt gaśniczy

5.7.1. Oznakowanie gaśnic

5.7.2. Prezentacja wybranych typów gaśnic

6. Znaki bezpieczeństwa

6.1. Rodzaje znaków bezpieczeństwa

6.2. Charakterystyka znaków ewakuacyjnych

6.2.1. Grafika znaków ewakuacyjnych według normy PN-92/N-01256-02

6.2.2. Grafika znaków ewakuacyjnych według normy PN-EN ISO 7010/2012

6.3. Charakterystyka znaków bezpieczeństwa

6.3.1. Grafika zanków bezpieczeństwa pożarowego według normy PN-92/N-01256-02

6.3.2. Grafika znaków ochrony przeciwpożarowej według normy PN-EN ISO 7010/2012

6.4. Dobór wielkości znaków przeciwpożarowych

6.5. Fotoluminescencyjny system sterowania ewakuacją

7. Środki ognioochronne

8. Bazy danych o substancjach niebezpiecznych

9. Ograniczanie skutków pożarów

9.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

9.2. Instrukcja technologiczno-ruchowa

9.3. Ramowa instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru

9.4. Wewnętrzne plany ratownicze – planowanie działań w stanie awaryjnym

10. Zadania i organizacja państwowej straży pożarnej

10.1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy

10.1.1. Struktura organizacyjna

11. Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom pożarów

11.1. Podstawy prawne dotyczące obowiązku udzielenia pierwszej pomocy

11.2. Wezwanie pomocy medycznej

11.3. Pierwsza pomoc-czynności ratujące życie

11.3.1. Pojęcia: reanimacja, resuscytacja, defibrylacja

11.3.2. Ocena stanu poszkodowanego

11.3.3. Pozycja bezpieczna

11.3.4. Procedury resuscytacji podstawowej

11.3.5. Defibrylacja defibrylatorem zewnętrznym AED

11.4. Sposoby udzielania pierwszej pomocy przy urazach i obrażeniach

11.4.1. Stłuczenia i zranienia

11.4.2. Złamania i zwichnięcia

11.4.3. Uraz kręgosłupa

11.4.4. Oparzenia

11.4.5. Porażenie prądem elektrycznym

11.4.6. Zatrucie tlenkiem węgla-zaczadzenie

11.4.7. Usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych

11.4.8. Postępowanie w przypadku urazów i obrażeń trudnych do określenia

Bibliografia


Parametry techniczne

Parametry techniczne
Producent KABE WYDAWNICTWO

Produkty polecane