Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

 

Stosowanie środków ochrony układu oddechowego podczas pracy wymagane jest gdy:

 • stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekracza Najwyższe Dopuszczalne Stężenia (NDS) dla tych substancji,
 • zawartość tlenu we wdychanym powietrzu jest niższa niż 17% jego składu,
 • temperatura wdychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę, w której człowiek może pracować.

Sprzęt chroniący drogi oddechowe przed substancjami chemicznymi i pyłami należy do ochron, które są zaliczone do III kategorii wg Dyrektywy 89/686/EWG, czyli należą do środków związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Jest to spowodowane tym, że wchłaniane do organizmu niebezpieczne substancje chemiczne mogą spowodować wiele chorób groźnych dla zdrowia i życia człowieka.

 

Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych

Norma PN-EN 133 "Sprzęt ochrony układu oddechowego. Podział" wyróżnia dwie podstawowe grupy zagrożeń dla układu oddechowego:
- występowanie w powietrzu szkodliwych substancji w postaci pyłów, gazów, oparów itp.,
- niedobór tlenu w powietrzu (poniżej 17%).
 
Powyższa klasyfikacja dopuszcza dwie metody ochrony dróg oddechowych:
- oczyszczanie wdychanego powietrza (sprzęt oczyszczający),
- dostarczanie powietrza ze źródła wolnego od zanieczyszczeń (sprzęt izolujący).

 

Sprzęt oczyszczający

Sprzęt oczyszczający oczyszcza wdychane powietrze ze szkodliwych substancji chemicznych oraz pyłów. Oczyszczanie powietrza odbywa się poprzez:

 • filtry - zatrzymują cząsteczki stałe (pyły) oraz kropelki cieczy w postaci aerozoli (mgły),
 • pochłaniacze - zatrzymują substancje chemiczne w postaci gazu na zasadzie reakcji chemicznej,
 • filtropochłaniacze - stanowią kombinację filtrów i pochłaniaczy.

Filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze nie są samodzielną ochroną, lecz wymagają skompletowania z częścią twarzową. Wyjątek stanowią jedynie półmaski jednorazowe.
Zobacz klasyfikację filtrów i pochłaniaczy.

 

Ze względu na rozwiązanie części twarzowej sprzęt ochrony dróg oddechowych dzielimy na:

 • półmaski jednorazowe
 • półmaski
 • maski pełnotwarzowe
 • kaptury
 • hełmy

Sprzęt oczyszczający może być dodatkowo wyposażony w elementy wspomagające lub wymuszające przepływ powietrza.

 

Sprzęt izolujący

Sprzęt izolujący zapewnia dopływ czystego powietrza z niezależnego źródła, co zapewnia, że szkodliwe powietrze znajdujące się w danym środowisku pracy nie dotrze do płuc użytkownika.

 

Sprzęt izolujący stosujemy w przypadku, gdy:

 • występuje zbyt mało tlenu w powietrzu - poniżej 17%,
 • stężenie szkodliwych substancji nie jest znane lub jest bardzo duże,
 • filtracja nie jest skuteczna dla danego zanieczyszczenia,
 • niebezpieczna substancja w postaci gazu jest bezwonna
Kategorię tę dzieli się na sprzęt izolujący:
 • stacjonarny (aparaty wężowe sprężonego powietrza),
 • autonomiczny (aparaty butlowe lub regeneracyjne).

Sprzęt ucieczkowy

Osobną grupę ochron dróg oddechowych stanowi tzw. sprzęt ucieczkowy,  który przeznaczony jest do stosowania podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia. Nie jest to sprzęt do użytkowania podczas pracy, tylko w nagłych wypadkach, gdy należy jak najszybciej opuścić skażone środowisko.

Produkty polecane