Apteczki - podstawy prawne

Apteczki - podstawy prawne
 
Obowiązek posiadania apteczki pierwszej pomocy jest narzucony licznymi przepisami. Poniżej przedstawiamy wybrane przepisy prawne dotyczące wyposażenia stanowisk w apteczki i sprzęt pierwszej pomocy.
 
 

Zakłady pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)

 • §44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
  W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
  1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia - wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy,
  2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
 • §44. 2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
 • §44. 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
 • §44. 4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
 • §44. 5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.
 

Szkoły i placówki szkolne (Dz.U.03.6.69)

 • §20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
 

Wyższe uczelnie (Dz.U.98.37.209)

 • §9. 1. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa studentów, prowadzący zajęcia jest obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, powiadamiając o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego, podając motywy swojej decyzji.
 • §9. 2. Prowadzący zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego powinni być przeszkoleni w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • §9. 3. W pomieszczeniach uczelni, a w szczególności w warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych, sekretariatach rektora, dziekana, dyrektora administracyjnego, powinny się znajdować apteczki, wyposażone w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne, których okres ważności nie upłynął, wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystane środki i materiały do udzielania pierwszej pomocy powinny być na bieżąco uzupełniane.
 

Obiekty hotelarskie (Dz.U.02.142.1190)

 • Załącznik Nr 2 - Wymagania co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla pensjonatów:
  poz.35 - Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - apteczka, personel przeszkolony w zakresie pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej.
   

Statki (Dz. U. Nr 194, poz. 1904)

 • Na podstawie art. 20 ust. 5 pkt 3-8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 • §1. Rozporządzenie odnosi się do morskich statków handlowych, w tym rybackich, o polskiej przynależności, łącznie z zainstalowanymi na nich łodziami i tratwami ratunkowymi.
 • §2. Apteczka okrętowa jest to zestaw gotowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych do zaspokajania potrzeb zdrowotnych członków załogi i pasażerów w czasie trwania rejsu.
 • §3. W zależności od kategorii jednostek pływających statki morskie wyposaża się w apteczki okrętowe następujących typów:
 • 1) typ A - dla jednostek pełnomorskich bez ograniczenia zasięgu i czasu trwania podróży,
 • 2) typ B - dla jednostek pełnomorskich uprawiających żeglugę w odległości: mniejszej niż 150-175 mil morskich od portu, w którym możliwe jest udzielenie pomocy medycznej, lub w zasięgu pomocy udzielanej drogą lotniczą; w ten typ apteczek okrętowych wyposażane są również duże rybackie kutry łowiące na łowiskach Morza Bałtyckiego; w przypadku statków udających się do strefy malarycznej ilość profilaktycznych leków przeciwmalarycznych uzależnia się od liczby członków załogi i pasażerów oraz od przewidywanego czasu pobytu w strefie malarycznej,
 • 3) typ C - dla jednostek portowych, łodzi i statków pozostających w pobliżu brzegów lub nieposiadających kabiny mieszkalnej innej niż sterówka, a także łodzi i tratw ratunkowych.
 

Samochody

 • Obecnie w Polsce nie ma obowiązku posiadania apteczki w samochodach osobowych. Prawo nakłada jednak obowiązek udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i każdy powinien zdawać sobie sprawę, że może stanąć wobec konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Wówczas odpowiednio wyposażona apteczka może zabezpieczyć ratownika przed niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi oraz umożliwić udzielenie skutecznej pomocy. Warto wiedzieć, że w większości krajów UE istnieje obowiązek wyposażenia samochodu w apteczkę! 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.):
  - § 18. 1. Autobus powinien być wyposażony w:  5) apteczkę doraźnej pomocy.
  - § 24. 1. Taksówkę wyposaża się w:  6) apteczkę doraźnej pomocy.
  - § 40. 2. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny być wyposażone w: 6) apteczkę doraźnej pomocy.
  - § 43. 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien być wyposażony w: 7) apteczkę doraźnej pomocy.
 

Przepisy dotyczące kierowców (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602)

 • Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
  1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
  3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
  4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
 • Art. 44. 2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
  1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,
  2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
  3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.
 • Art. 44. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.
 

Przepisy dotyczące producentów apteczek (Dz.U. Nr 251/2004 r. poz. 2514)

 

 

Zobacz także

Produkty polecane